Monday, March 20, 2006

SOROHON SOGIGISOM

SOROHON SOGIGISOM
Lyric Written By:
Allan Dumbong
19/3/2006, Kota Kinabalu, Sabah
Tadau di kosuwab
Notorimo ku emailnu
Popoilo ralan pilionnu
Tumongkiad koh nodi dogo
Tihad ginawoku
Kabasa dilo borosnu
Osorou ku nawayaan
Piginawaan toh d' taralom
Cho:
Baino mamanauku
Iyoku ih noiduan
Koupusan ku dika
Sorohon sogigisom
Sundung noiduanan
Au oku kumaus dika
Karati oku do ginawonu
Poingkuro au kopiiso

No comments: